Likvidita trhu

Likvidita aktíva je v podstate jednoduchosť, s akou je možné aktívum kúpiť alebo predať. Na finančných trhoch sa tento pojem často vzťahuje na rýchlu konverziu cenného papiera na použiteľnú hotovosť, keďže hotovosť sa považuje za najlikvidnejšie aktívum. Likvidita trhu meria rýchlosť, akou sa môže obchod uskutočniť bez toho, aby došlo k akejkoľvek zmene základnej trhovej ceny. V dôsledku toho je likvidita trhu pre finančné trhy veľmi dôležitá.

Hmotné zásoby alebo hodnoty, ako je majetok, zberateľské predmety, tovar, či vozidlá, je ťažké kúpiť alebo predať v porovnaní s hotovosťou. Každý finančný nástroj spadá do iného spektra likvidity, pričom nelikvidné aktíva sú najťažšie obchodovateľné.

Na druhej strane likvidné aktíva s rýchlymi obchodnými časmi (ako napr. cenné papiere) sa môžu obchodovať niekoľkokrát denne s objemami transakcií až niekoľkých miliónov. Takáto rýchlosť obchodovania je obzvlášť dôležitá pre maklérov a tvorcov trhu, pretože bez plynulého objemu obchodov sa funkcia trhu znižuje. Likvidita umožňuje, aby ceny lepšie odrážali ponuku a dopyt a tvorcovia trhu si podľa toho môžu účtovať poplatky na základe rozpätia medzi cenou ponuky a dopytu. Likvidné aktíva sa môžu ľahko obchodovať, a to udržuje ceny stabilné pre aktívny a bezpečnejší trh.

Bez likvidity sa brokeri môžu dostať do problémov, a to kvôli možnosti drastických cenových výkyvov. Keďže nelikvidné aktíva sa ťažko vymieňajú, aktivita na trhu sa tlmí a rozpätia medzi ponukami a dopytmi sa rozširujú, ako nožnice. Aj keď má položka nesmiernu hodnotu (napríklad vzácne zberateľské predmety), zdĺhavý proces predaja má za následok len málo záujemcov. Ak sa aktívum ťažko predáva a množstvo účastníkov trhu je obmedzené, tak sa tým na predajcu vyvíja tlak, aby ponúkol a predal položku so zľavou. Samotný akt obchodovania s nelikvidným aktívom môže znížiť jeho všeobecne akceptovanú cenu. Nedostatok hĺbky likvidity na trhu spôsobuje straty a spôsobuje neusporiadaný trh.

V prípade, ak pre konkrétne aktívum neexistujú žiadni kupci, jeho peňažná hodnota sa stáva irelevantnou. Nezáleží na tom, či ide o akciu alebo umelecké dielo, bez obchodného partnera (protistrany) položka neprinesie žiadne bohatstvo.

Vysoká likvidita trhu znižuje celkové náklady pre maklérov aj klientov. Pri vysokej likvidite trhu môže transakcie vykonávať množstvo kupujúcich a predávajúcich. Každý predávajúci môže rýchlo predať bez toho, aby to ovplyvnilo cenovú stabilitu. Vysoká likvidita trhu a prítomnosť mnohých kupujúcich a predávajúcich spôsobujú úpravy cien v dôsledku obchodovania len v malých pohyboch. V prípade, že sa trhová aktivita zníži v dôsledku zvýšených nákladov na získanie aktíva, tak ceny a trhová aktivita môžu klesnúť.

Likvidita trhu nie je pevnou hodnotou, takže makléri môžu merať celkovú aktivitu na trhu pomocou troch kľúčových ukazovateľov:

  • Objem obchodov sa vzťahuje na množstvo konkrétneho cenného papiera, s ktorým sa obchoduje počas stanoveného časového obdobia. Vysoký objem obchodov naznačuje prítomnosť mnohých kupujúcich a predávajúcich, ktorí môžu ľahko obchodovať.
  • Bid/Ask spread je rozdiel medzi cenou dopytu a cenou ponuky. Ponuka (bid) je cena, ktorú je kupujúci ochotný zaplatiť za daný cenný papier. Dopyt (ask) je cena, za ktorú je predajca ochotný cenný papier predať. Spread je rozdiel medzi týmito dvoma cenami. Čím menšie je rozpätie Bid/Ask, tým likvidnejšie sa akcie obchodujú a tým sú lepšie ceny, ktoré investor dostane za nákup alebo predaj. Tým pádom vyššie transakčné rýchlosti súvisia s lepšou cenovou stabilitou.
  • Ukazovatele obratu označujú, ako často sa dané aktívum obchoduje voči celkovému počtu dostupných akcií. Ak má konkrétna spoločnosť malý obrat akcií v kombinácii s veľkým množstvom zostávajúcich akcií, investori predpokladajú, že je to málo zaujímavé. Keďže v tomto prípade je ponuka príliš vysoká, tak predať akcie neskôr bude ťažké, aj keď sa ich hodnota zvýši.