Staking tokenov SOL na sieti Solana so SW Solflare & a HW peňaženkou Ledger Nano S (X)

Staking (vloženie) vašich tokenov Solana (SOL) je najlepší spôsob, ako môžete pomôcť zabezpečiť blockchainovú sieť Solana a za to môžete získavať odmeny. Solana je sieť postavená na konsenze PoS (Proof Of Stake), čo znamená, že každý, kto je držiteľom tokenov SOL, sa môže rozhodnúť a delegovať niektoré zo svojich SOL jednému alebo viacerým validátorom, ktorí spracúvajú transakcie a prevádzkujú sieť. Delegovanie podielu je finančný model so zdieľaným rizikom a so zdieľanou odmenou, ktorý môže poskytovať výnosy držiteľom tokenov delegovaných na dlhšie obdobie. Uvedené sa dosiahne zosúladením finančných stimulov medzi držiteľmi tokenov (delegujúcimi) a validátormi (overovateľmi), ktorým delegátori delegujú poverenie. Čím väčší podiel delegovanej sumy má validátor, tým častejšie je takýto validátor vybraný na zapisovanie (overenie) nových transakcií do hlavnej knihy (ledger). Čím viac transakcií validátor zapíše, tým viac odmien zarobí on a aj jeho delegátori. Validátorom vznikajú náklady na prevádzku a údržbu ich systémov, ktoré sa čiastočne prenášajú na delegátorov vo forme poplatku, ktorý je vyberaný, ako percento z dosiahnutých odmien. Tento poplatok sa nazýva provízia. Čím viac odmien získavajú validátori za zapísanie transakcií, tým im je zvyčajne poskytnutá väčšia dôvera delegátorov vložením (staking) tokenov SOL a tak si teda rôzni validátori navzájom konkurujú a tým pádom znižujú províziu za svoje služby, aby pritiahli viac delegátorov na svoju stranu. Pri „stakingu“ existuje riziko straty tokenov, ak sa validátor správa voči sieti škodlivo, tj. napríklad, ak zapisuje a potvrdzuje neplatné transakcie, alebo ak dôjde k prerušeniu činnosti validátora. V takom prípade všetci držitelia tokenov, ktorí delegovali svoj vklad na tohto validátora, stratia časť svojich delegovaných tokenov a validátor časť svojich budúcich odmien. Cieľom odmien a zosúladenia finančných stimulov pre validátorov a delegátorov, je pomôcť sieť udržiavať sieť bezpečnú, robustnú a najlepšiu. Ak sa rozhodnete vložiť (stakovať) svoje tokeny na sieti Solana, tak najskôr budete musieť nejaké tokeny SOL vlastniť a preniesť ich do peňaženky, ktorá podporuje staking. Tokeny SOL je možné zakúpiť na viacerých kryptomenových burzách.  Aktuálnu výšku odmien je možné skontrolovať na stránke https://www.stakingrewards.com/ . Jedným z najbezpečnejších spôsobov, ako vkladať (stakovať) svoje tokeny SOL je prostredníctvom HW peňaženky Ledger v spojení so SW SolFlare https://solflare.com/

V nasledovnej časti uvádzame základný proces, ako môžete vložiť svoje tokeny SOL do blockchainovej siete Solana pomocou SW Solflare a HW peňaženky Ledger Nano S (X). Návod je štruktúrovaný do piatich častí:

 • Nastavenie HW peňaženky Ledger Nano S (X).
 • Prístup k vašej peňaženke
 • Vytvorenie vkladového účtu (Stake Account)
 • Delegovanie vášho vkladu
 • Správa vašich vkladov (Staking Operations)

Odporúčame používať Solflare v spojení so zariadením Ledger Nano S (X), pretože toto je najbezpečnejšia metóda interakcie s blockchainom Solana. SolFlare.com je komunitná webová peňaženka postavená špeciálne pre Solanu. Bola to prvá peňaženka, ktorá umožnila držiteľom tokenov posielať, prijímať a vkladať (stakovať) tokeny SOL bez toho, aby niečo museli programovať, alebo kódovať.

Poznámka: Ak stratíte kľúče (seed) alebo heslo použité na jeho šifrovanie, všetky prostriedky v takejto peňaženke sa stratia natrvalo, preto je veľmi dôležité si svoje „seed“ a heslo zabezpečiť. Za uvedenú skutočnosť je zodpovedný každý jeden užívateľ sám.

Časť 1 - Nastavenie HW peňaženky Ledger Nano S (X) 

Pred vstupom do Solflare si musíte do zariadenia Ledger nainštalovať aktuálnu verziu aplikácie Solana. Najprv si stiahnite a nastavte Ledger Live https://www.ledger.com/ledger-live Vždy sa uistite, že máte nainštalovanú aktuálnu verziu.

 • otvorte Ledger Live na počítači
 • pripojte a odomknite svoj Ledger Nano S (X)
 • povoľte Ledger Live na svojom zariadení súčasným stlačením oboch tlačidiel na zariadení Ledger Nano S (X)
 • kliknite na záložku „Manager“ (manažér) na ľavom paneli s ponukami v službe Ledger Live
 • na zariadení Ledger Nano S (X) potvrďte prístup do časti „Manager“
 • vyhľadajte aplikáciu „Solana“ a kliknite na tlačidlo „Install“ (inštalovať)
 • otvorte aplikáciu Solana (Solana App) na zariadení Ledger Nano S (X) a prejdite do nastavení a v časti „Allow blind signing“ vyberte možnosť „Yes“ (áno).

Teraz máte zariadenie Ledger Nano S (X) pripravené a ste pripravení začať s inštaláciu Solflare.

Časť 2 - Prístup k vašej peňaženke 

Na webovej stránke https://solflare.com/  kliknite na „CREATE A WALLET“ (vytvoriť peňaženku), prípadne v hornom menu na pravej strane kliknite na tlačidlo „CREATE“ (vytvoriť).

Pripojenie zariadenia Ledger Nano S (X)

Pozorne si prečítajte informačný text, potom zvoľte „Using Ledger Nano S“ (používanie Nano Ledger S) alebo „Using Ledger Nano X“ (používanie Nano Ledger X) podľa toho, aký typ HW zariadenia používate a následne kliknite na „Access“ (prístup). Pripojte svoju Ledger Nano S (X), a otvorte na zariadení aplikáciu Solana tak, že kliknite na obe tlačidlá na zariadení. Následne sa na vašom zariadení Ledger Nano S (X) zobrazí nápis „Pending Ledger Review“ (čaká sa na kontrolu zariadenia Ledger).

Výber prístupovej cesty

Zobrazia sa vám dve možnosti na výber – tj. v hornej časti sa zobrazí výzva na výber derivačnej cesty. Zo svojho zariadenia Ledger môžete odvodiť viac adries pomocou rôznych odvodzovacích ciest. Vyberte odporúčanú cestu (Solana - 44 '/ 501' /). Upozorňujeme, že váš výber cesty má priamy vplyv na to, aké adresy sa vám zobrazia v druhej rozbaľovacej ponuke (vrstve), takže vždy, keď chcete pristúpiť na svoj účet, tak musíte zvoliť vždy tú istú cestu.

V dolnej časti rozbaľovacieho menu si môžete zvoliť rôzne účty. Vyberte ten, ktorý sa vám páči, a potom stlačte „Access“ (prístup). Ak chcete vstúpiť do svojho účtu, tak to musíte schváliť (angl. Approve), takže na svojom zariadení Ledger Nano S (X) musíte prístup schváliť.

Hlavná ponuka Solflare

Teraz sa nachádzate v hlavnej ponuke Solflare, kde nájdete kľúčové informácie o vašom účte vo vašej peňaženke, ako napríklad adresu účtu v peňaženke, váš zostatok alebo posledné transakcie.

Teraz môžete zo svojho účtu v peňaženke vykonávať všetky finančné operácie, vrátane vkladov a delegovania (staking). Najprv si však zašlite nejaké zakúpené tokeny SOL z burzy, na adresu svojho účtu v peňaženke, ktorú nájdete v ľavom hornom rohu hlavnej ponuky. Pred odoslaním si vždy dôkladne skontrolujte adresu peňaženky (kam svoje tokeny zasielate) a sumu, ktorú zasielate.

Časť 3 - Vytvorenie vkladového účtu (Stake Account)

Po úspešnom vytvorení peňaženky a zaslaní tokenov na váš účet vašej peňaženky je čas vytvoriť vkladový účet (Stake Account). Je dôležité poznamenať, že ako držiteľ tokenov SOL máte moc zvýšiť celkovú bezpečnosť a aj celkovú hodnotu siete. To sa dá dosiahnuť zlepšením decentralizácie, tj. delegovaním právomocí na viac, ako jedného validátora (overovateľa). Aby ste to úspešne dokázali, tak si musíte vytvoriť viac, ako jeden vkladový účet (Stake Account). Rozdeľte si svoje prostriedky na svojom peňažekovom účte medzi rôzne účty vkladov (Stake Account). Nezabudnite si však na svojom účte ponechať nejaké tokeny SOL, aby ste mohli a mali čím zaplatiť transakčné poplatky. Pretože tieto hodnoty transakčných poplatkov sú v sieti Solana veľmi nízke, tak stačí si ponechať 1 až 2 SOL vo vašom na vašom účte v peňaženke.

Prejdite v hornom menu na kartu „Staking“ a kliknite na „Create Account“ (vytvoriť účet). V rozbaľovacej ponuke vyberte čiastku, ktorú chcete previesť z účtu svojej peňaženky na svoj „Stake Account“, a kliknite na tlačidlo „Next“ (ďalej). Prečítajte si informácie zobrazené na vašom zariadení Ledger Nano S (X) a potvrďte transakciu na svojom HW zariadení. Tento postup opakujte pre každý „Stake Account“ (vkladový účet), ktorý chcete vytvoriť.

Účty vkladov (Stake Accounts)

Všetky vaše „Stake Accounts“ (účty vkladov) nájdete zobrazené v ponuke „Staking menu“ na Solflare. Teraz ste pripravení delegovať svoje tokeny SOL a začať „staking“.

Časť 4 - Delegovanie vášho vkladu

Na Solflare, v hornom menu na záložke „Staking“ kliknite na „Delegate Now“ (delegovať teraz). Vedľa príslušného vkladového účtu (Stake Account),  v rozbaľovacej ponuke vyberte požadovaného (vami vybratého) validátora a potom kliknite na „Next“ (ďalej). Prečítajte si informácie zobrazené na vašom HW zariadení Ledger Nano S (X) a potvrďte transakciu vo svojom zariadení.

Tento postup opakujte pre každý z vašich vkladových účtov (Stake Accounts). Vždy sa uistite, že ste delegovali tokeny na iného validátora (overovateľa). Odporučiť na delegovanie môžeme napríklad Dokia Capital, Certus One, Stake.Fish, Chorus One, Forbole, Chainflow alebo Melea Staking-Pool. Voľba validátora je však vecou každého jedného delegátora. Na podporu decentralizácie, bezpečnosti a hodnoty siete Solana je najlepšie zvoliť validátorov mimo takzvaných „Halt Power“. „Halt Power“ sú validátori označení pruhom na „Solanabeach“ . „Halt Power“ dáva informáciu, že pre zlepšenie decentralizácie je lepšie delegovať nižšie postaveného validátora, bez tohto označenia.

Delegované

Gratulujeme. Ak ste postupovali podľa vyššie uvedených krokov, tak ste sa stali delegátorom blockchainu Solana. Upozorňujeme, že odmeny za vami delegované tokeny SOL sa začnú pripisovať po ukončení tzv. doby „zahrievania“, ktorá trvá 2-3 dni. Počas tejto doby sa vám zobrazí, že váš staking a delegovanie sa aktivuje (activating). Svoje vkladové účty (Stake Accounts) s validátormi, na ktorých ste svoje tokeny delegovali, nájdete na záložke  „Staking“ na Solflare. K svojej peňaženke a k svojim príslušným účtom vkladov (Stake Accounts) máte kedykoľvek prístup kliknutím na „Access“ (prístup) na domovskej stránke Solflare https://solflare.com/.

Časť 5 - Správa vašich vkladov (Staking Operations)

V nasledovnej časti sa dozviete, ako vybrať svoje odmeny, zrušiť delegovanie a ako previesť svoje tokeny SOL naspäť na vašu peňaženku.

Výber odmien Solana (Solana Staking Rewards)

Odkedy bola v sieti Solana vo februári 2021 aktivovaná inflácia, delegáti získavajú odmeny za vklad (staking). Odmeny z vkladov (Staking rewards) sa vám automaticky pripisujú na vašom vkladovom účte (Stake Account) a pripisujú sa na začiatku každej nasledujúcej epochy a následne sa automaticky znova delegujú.

Ak chcete skontrolovať svoje vkladové odmeny (Staking rewards), choďte do menu a v ponuke kliknite na záložku „Staking“ a následne kliknite na svoj vkladový účet (Stake Account). V rozbaľovacom okne vyberte záložku „Rewards“ (odmeny), a uvidíte svoje odmeny za jednotlivé ukončené epochy.

Svoje vkladové odmeny (Staking rewards), môžete sledovať aj na stránke https://solanabeach.io/ Jednoducho si vyhľadajte svoj vkladový účet (Stake Account) a kliknete na záložku „Stake Rewards“ a následne v dolnej časti stránky na podrobnosti o vkladovom účte (Stake Account Details).

Ako delegovať ďalšie tokeny Solana (SOL)

V prípade, že chcete zvýšiť delegované množstvo SOL, ktoré delegujete na konkrétneho validátora, tak sa odporúča vytvoriť ďalší, samostatný vkladový účet (Stake Account) a delegovať ho na príslušného validátora. Za týmto účelom jednoducho zopakujte kroky opísané v častiach 3 a 4 tohto návodu.

Poznámka.

Ak pošlete svoje nové prostriedky – tj. ďalšie tokeny SOL na vkladový účet (Stake Account,) ktorý je už delegovaný, tak tieto nebudú delegované automaticky! Aby ste mohli delegovať aj nové prostriedky, musíte najskôr zrušiť delegovanie daného pôvodného vkladového účtu a potom znova vykonať delegovanie! Je potrebné vziať do úvahy to, že počas zrušenia delegovania a nového času na aktiváciu nového delegovania ( tzv. obdobie Cooldown alebo Warmup) nezískavate žiadne odmeny.

Ako zrušiť delegovanie tokenov SOL

Ak chcete zrušiť delegovanie celej sumy, jednoducho kliknite na tlačidlo „undelegate“ (zrušiť delegovanie) vedľa konkrétneho vkladového účtu (Stake Account), u ktorého chcete delegovanie ukončiť. Potvrďte to (Confirm) v nasledujúcom okne, ktoré sa vám objaví a rovnako tak aj na svojom zariadení Ledger Nano S (X).

Delegovanie časti prostriedkov (rozdelenie delegovaných tokenov SOL)

V prípade, že chcete delegovať iba časť svojich prostriedkov, musíte najskôr „rozdeliť“ svoj vkladový účet (Stake Account), ktorý chcete čiastočne delegovať. Ak to chcete urobiť, kliknite na príslušný vkladový účet (Stake Account) a v nasledujúcom vyskakovacom okne zvoľte možnosť „Split“ (rozdeliť). Vyberte čiastku, ktorej delegovanie chcete zrušiť (undelegate) a potom kliknite na tlačidlo „Next“ (ďalej) a potvrďte (confirm) transakciu vo svojom zariadení Ledger Nano S (X).

Zrušenie delegovania ďalšieho účtu u toho istého validátora

Nájdete ďalší vkladový účet, ktorý je delegovaný na toho istého overovateľa a ktorý obsahuje čiastku, z ktorej chcete zrušiť delegovanie. Ak chcete ukončiť proces zrušenia delegovania, kliknite na položku „undelegate“ (zrušiť delegovanie) vedľa účtu (Stake Account). Potvrďte to v nasledujúcom okne aj na rovnako tak aj na svojom zariadení Ledger Nano S (X).

Výber a presun prostriedkov naspäť na účet svojej peňaženky

Po ukončení obdobia „Cooldown“, ktorý môže trvať 2–3 dni, môžete nedelegované prostriedky vybrať zo svojho vkladového účtu (Stake Account) na svoj účet peňaženky (Wallet Account). Kliknite na príslušný účet a v nasledujúcom vyskakovacom okne kliknite na príkaz „withdraw“ (vybrať). Potom vyberte (zadajte) sumu, ktorú chcete vybrať.

Počas obdobia „Cooldown“ budete vidieť stav svojich vkladových účtov (Stake Accounts) ako „deactivating“ (deaktivovaný). Toto môže trvať niekoľko minút, kým sa proces zobrazí v používateľskom rozhraní SolFlare, ako úspešne dokončený (successfully).

Koľko trvá obdobie "Warmup" a "Cooldown" v Solane?

Obdobie „Warmup“ a „Cooldown“ sa vzťahuje na stav vášho vkladového účtu (Stake Account).

Obdobie „Warmup“ sa popisuje, ako čas medzi okamihom, keď zadáte transakciu delegovania a okamihom, kedy je na váš vkladový účet (Stake Account) delegovaná kompletná, vami zadaná suma. Následne začínate dostávať odmeny. Počas tohto obdobia „Warmup“ je váš vkladový účet (Stake Account) zobrazovaný ako „activating“ (prebieha aktivovanie).

Obdobie Cooldown sa popisuje, ako čas medzi okamihom, keď zadáte transakciu zrušenia delegácie (undelegate) a okamihom, kedy je zrušenie delegácie na vašom vkladovom účete (Stake Account)  ukončené. Počas tohto obdobia „Cooldown“ je váš vkladový účet (Stake Account) zobrazovaný ako „deactivating“ (prebieha deaktivovanie).

Zmena stavu vášho vkladového účtu (Stake Account) je vždy daná začiatkom epochy. Ak teda zmeníte stav svojho vkladového účtu (Stake Account), počas epochy, tak budete musieť počkať, kým nová zmena (novej epochy) vstúpi do platnosti. Epocha trvá 2–3 dni. Presné trvanie vašej čakacej doby závisí od toho, kedy ste vykonali zmeny stavu účtu – tj. kedy ste dali delegovať tokeny SOL, alebo kedy ste delegáciu zrušili.

Záver

Solana je projekt s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý sa radí medzi vysoko výkonný blockchain, označovaný ako blockchain tretej generácie. Jeho cieľom je vybudovanie platformy pre decentralizované aplikácie a inteligentné zmluvy v kombinácii so zachovaním vysokej miery decentralizácie, rýchlosti transakcií a bezpečnosti. To znamená teda vyriešenie tzv. problému „trilemma“. Solana vyniká najmä obdivuhodnou rýchlosťou a patrí medzi projekty podobnej kategórie ako napríklad Cardano, Polkadot, alebo Algorand. Nadácia Solana sídli v Ženeve vo Švajčiarsku. Podľa trhovej kapitalizácie CoinMarketCap patrí Solana aktuálne medzi top 20 projektov kryptopriestoru.