NUPL – indikátor, ktorý môže pomôcť určiť čas vhodný na nákup alebo predaj Bitcoinu

NUPL (angl. Net Unrealized Profit / Loss) – je indikátor bitcoinového relatívneho nerealizovaného zisku a straty, ktorý je odvodený od trhovej hodnoty a realizovanej hodnoty. Tento indikátor pomáha predpovedať cenové pohyby Bitcoinu (BTC) analýzou sentimentu investorov a jednotlivých vývojových štádií trhu, pričom tak zobrazuje optimálne časy na vyberanie ziskov alebo ideálne časy na vstup do investície na základe trhovej kapitalizácie a správania sa investorov.

Trhová hodnota je aktuálna cena Bitcoinu vynásobená počtom mincí v obehu. Je to ako trhová kapitalizácia na tradičných finančných trhoch, t. j. cena akcie vynásobená počtom akcií.

Realizovaná hodnota. Namiesto prevzatia aktuálnej ceny Bitcoinu, je vzatá do výpočtu cena každého jedného Bitcoinu, ktorý bol naposledy nejakým spôsobom presunutý, t. j. keď bol napríklad naposledy odoslaný z jednej peňaženky do druhej peňaženky. Následne algoritmus spočíta všetky tieto jednotlivé ceny bitcoinov a spriemeruje ich cenu. Potom túto priemernú cenu vynásobí celkovým počtom mincí v obehu. Odpočítaním realizovanej hodnoty od trhovej hodnoty vypočítame nerealizovaný zisk alebo stratu.

Nerealizovaný zisk alebo strata odhaduje celkové zisky / straty v bitcoinoch držaných investormi. Toto je zaujímavé vedieť, ale dôležitejšie je vedieť, ako sa tento ukazovateľ v priebehu času relatívne mení.

Aby sme tento prehľad dosiahli, tak môžeme rozdeliť nerealizovaný zisk / stratu podľa trhovej kapitalizácie. Tento výpočet vytvára čistý nerealizovaný zisk / stratu, niekedy označovaný ako NUPL, čo je veľmi užitočné pre sledovanie sentimentu bitcoinových investorov v priebehu času.

Ďalším pojmom, ktorý je často používaný pre túto analýzu je relatívny nerealizovaný zisk / strata. Kľúčovým princípom tohto nástroja je pomer medzi trhovou kapitalizáciou a ziskom investorov do bitcoinov. Keď trhová kapitalizácia rastie oveľa rýchlejšie ako vyberanie ziskov, tak je možné vidieť, že trh sa prehrieva a dalo by sa povedať, že dochádza k veľkej chamtivosti u investorov (červené pásmo). Pre strategického investora sú takéto časy historicky najpriaznivejšie na vyberanie ziskov.

Indikátor teda môžeme rozdeliť na rôzne percentá bitcoinového relatívneho nerealizovaného zisku a straty tak, aby sme určili, v akej fáze trhu sa nachádzame. Toto rozdelenie a pohľad na sentiment trhu, môžu byť výhodné najmä pre strategicky dlhodobého investora.

NUPL 2jpg

Hodnoty nad „0“ (+): Táto hodnota udáva, že je väčší počet bitcoinových mincí a investorov, ktorí sú v zisku, ako tých, ktorí sú v strate. Aby bola hodnota NUPL vyššia ako 0 (+), tak trhová kapitalizácia (angl. Market Cap) musí byť väčšia ako realizovaná kapitalizácia (angl. Realized Cap). Keď sa trhová kapitalizácia zvýši nad realizovanú hranicu, znamená to, že hodnota, s ktorou sa obchoduje na trhu, je väčšia ako je očakávaná hodnota v bitcoinovom reťazci. Napríklad, ak hodnota NUPL dosiahne 0,75 tak to znamená, že trhová kapitalizácia je štvornásobkom realizovanej kapitalizácie. Je rozumné vtedy predpokladať, že väčšina mincí, ktoré boli presunuté na burzu sú ziskové a vzniká tak veľká priepasť medzi realizovanou a trhovou kapitalizáciou, čo by mohlo pôsobiť predajný tlak.

Hodnoty pod „0“ (-): Táto hodnota udáva, že je väčší počet bitcoinových mincí a investorov, ktorí sú v strate, ako tých, ktorí sú v zisku. Aby NUPL bola pod 0 (-), tak trhová kapitalizácia musí byť nižšia ako realizovaná kapitalizácia. Keď realizovaná kapitalizácia presiahne trhovú kapitalizáciu, znamená to, že hodnota, s ktorou sa obchoduje na trhu, je väčšia ako očakávaná hodnota v reťazci. Napríklad, ak hodnota čistého nerealizovaného zisku / straty dosiahne -0,5, znamená to, že trhová kapitalizácia je polovica realizovanej kapitalizácie. V taký čas je teda rozumné predpokladať, že väčšina mincí, ktoré boli presunuté, je stratová a veľká priepasť medzi realizovanou a trhovou kapitalizáciou môže pre investorov pôsobiť ako motív nákupu.

Rastúci cenový trend sa postupne stáva rastúcim predajným tlakom vtedy, keď väčšina BTC mincí alebo investorov začína byť v zisku a táto fáza prirodzene naznačuje narastajúci motív vyberať zisk, čo vedie k zvýšeniu predajného tlaku. Tiež to naznačuje, že trhová kapitalizácia presahuje realizovanú hornú hranicu, vďaka čomu je predaj mincí na trhu veľmi ziskový.

Klesajúci cenový trend znamená tiež klesajúci predajný tlak, keď väčšina BTC mincí alebo investorov začína byť v strate a táto fáza prirodzene naznačuje klesajúcu motiváciu predávať bitcony so stratou, čo vedie k zníženiu predajného tlaku. Toto tiež naznačuje, že realizovaná kapitalizácia prekračuje trhovú kapitalizáciu, vďaka čomu je predaj bitcoinových mincí na trhu menej ziskový.

NUPL 3jpg

Historicky, keď NUPL dosiahne vysoké kladné hodnoty (nad 0,8), tak to často signalizuje potenciálny vrchol trhu a keď dosiahne nízke záporné hodnoty (pod -0,8), môže to znamenať dno trhu. Niektorí obchodníci používajú NUPL ako indikátor načasovania na vstup alebo výstup z trhu. Stratégiou je nákup, keď je NUPL pod určitou hranicou (napr. -0,8) a predaj, keď je NUPL nad konkrétnou úrovňou (napr. 0,8). Toto sa často stáva súčasťou obchodnej stratégie. NUPL možno použiť napríklad v spojení s inými technickými indikátormi na potvrdenie prípadného potenciálneho otočenia trendu. Napríklad, ak iné indikátory signalizujú možný obrat trendu a NUPL je v súlade s týmito inými indikátormi, tak to môže posilniť presvedčenie obchodníka o jeho rozhodnutí.

NUPL ako technický, analytický nástroj dokáže pomôcť účastníkom trhu predpovedať cenu BTC, keď sa cena dostane do zóny cenových maxím alebo cenových miním. NUPL používa údaje z bitcoinového reťazca na demonštrovanie emócií potenciálnych účastníkov trhu v danom čase, čo môže byť užitočné pri predpovedaní ceny Bitcoinu a toho, kam sa môže v priebehu času pohnúť ďalej. Rovnaký typ indikátora je možné použiť napríklad aj pre Ethereum. Indikátor NUPL sa odporúča kombinovať napríklad s indexom strachu a chamtivosti kryptomien (Crypto Fear & Greed Index), alebo inými vhodnými technickými indikátormi.

Čistý nerealizovaný zisk a strata (NUPL) teda predstavuje kľúčovú metriku, ktorá ponúka hlbší pohľad na zložitú dynamiku investícií v oblasti kryptomien, odrážajúc sentiment investorov, stratégie vyberania zisku a strategické rozhodovanie investorov v priebehu času.