Cardano splnomocňuje jednotlivcov

Cardano má potenciál posilniť postavenie jednotlivcov, ale táto skutočnosť môže oslabiť pozíciu inštitúcií, bánk a štátov. Technológia môže pomôcť pri novom prerozdelení moci a dať ľuďom väčšiu slobodu. Môže sa to však stať iba za určitých podmienok a úspech bude závisieť od samotných ľudí. Nie na technológii.

Spoločenská zmluva

Spoločenská zmluva je sociálny model, ktorý sa zvyčajne týka legitimity autority štátu nad jednotlivcami. Argumenty spoločenských zmlúv zvyčajne predpokladajú, že jednotlivci sa výslovne alebo mlčky zaviazali vzdať sa svojich slobôd a podrobiť sa autorite, výmenou za ochranu svojich zostávajúcich práv, alebo za zachovanie sociálneho poriadku. Spoločenskú zmluvu možno vnímať, ako istý druh dohody medzi vládami a tými, ktorým vlády vládnu, pričom sú v zmluve definované práva a povinnosti každého z nich.

Teória hovorí, že ľudia žijú spolu v spoločnosti v súlade s dohodou, ktorá ustanovuje morálne a politické pravidlá správania. Všeobecne sa verí, že ak ľudia žijú podľa spoločenskej zmluvy, potom môžu žiť morálne a racionálne, podľa vlastného rozhodnutia, rešpektujúc práva ostatných. Nevyhnutným predpokladom je, aby spoločenská zmluva bola akceptovaná väčšinou. Väčšina sa bude prirodzene riadiť spoločenskou zmluvou, ak je morálna, racionálna a prospešná. Spoločenská zmluva je v zásade súbor pravidiel a podmienok, ktoré sú explicitné alebo implicitné. Príkladom výslovnej spoločenskej zmluvy môžu byť zákony, ktoré môžu byť kontrolované a vymáhané vládami. Implicitná spoločenská zmluva je očakávané správanie založené na morálke, spravodlivosti a zdravom rozume. Vo všeobecnosti však nezáleží na tom, či je spoločenská zmluva výslovná alebo implicitná. Poskytuje len cenný rámec, ktorý nám umožňuje žiť v harmónii.

Samotná existencia spoločenskej zmluvy nezabezpečí prosperitu a spravodlivosť pre všetkých. Spoločenská zmluva môže v rôznych krajinách vyzerať veľmi odlišne. V niektorých miestach života môžu byť ľudia spokojnejší so zákonmi a právami úradov, no v iných menej. Spoločenská zmluva nemusí nevyhnutne fungovať dobre a orgány môžu zneužiť svoje postavenie a práva, alebo zanedbať svoje povinnosti. Rovnováha medzi právami a povinnosťami sa môže narušiť, alebo nerovnomerne rozdeliť v prospech inštitúcie, či vládneho orgánu.

Teória spoločenských zmlúv nám môže pomôcť pochopiť, prečo často chtiac alebo nechtiac pripúšťame, aby naše vlády mali toľko kontroly nad našimi životmi. Dávame orgánom veľkú moc výmenou za ochranu. Spoločenská zmluva je o dôvere. Úrady mlčky predpokladajú a veria občanom, že väčšina ich obchodných alebo sociálnych vzťahov bude fungovať dobre a podľa implicitných alebo explicitných pravidiel. Ku konfliktom a sporom však dochádza neustále a občania stále dôverujú orgánom, že spory budú riešiť spravodlivo. Právny systém je orgán, ktorý má právo vyšetrovať, vyriešiť a dokonca potrestať potenciálneho vinníka. Orgány sú tak v pozícii ochrancov zákona, a teda spoločenskej zmluvy.

Spoločenská zmluva je pre spoločnosť mimoriadne dôležitá, pretože stanovuje pravidlá hry v spoločnosti. V ideálnom prípade sú občania oboznámení s pravidlami, alebo sú pravidlá v danom kultúrnom kontexte dostatočne intuitívne. Pravidlá musia platiť rovnako pre všetkých. Ak to tak nie je, tak v spoločnosti panuje napätie a nervozita, pretože existuje nízka dôvera ľudí v právny systém a spravodlivosť. V takom prípade jeden nemôže dôverovať druhému, a ani sa nemôže spoliehať na autoritu. Chaos v spoločnosti môže viesť k nepokojom a revolúciám. Dodajme, že teória sociálnych zmlúv bola užitočným nástrojom na ospravedlnenie politických revolúcií, keď vlády nedokázali vykonávať svoju prácu, alebo sa ukázali ako nekompetentné. Ak vláda nedokáže zabezpečiť prirodzené práva občanov, alebo uspokojiť najlepšie záujmy spoločnosti, občania môžu zrušiť svoju povinnosť podriadiť sa, alebo môžu zmeniť vedenie (vládu) prostredníctvom volieb.

Ak dôjde k veľkým nepokojom alebo dokonca revolúcii, musí to zákonite viesť k predefinovaniu spoločenskej zmluvy. V takom prípade nové pravidlá hry musia byť definované a odsúhlasené väčšinou. Pokiaľ k novej dohode nedôjde, tak nepokoje sa nezastavia.

Ako funguje spoločenská zmluva v skutočnom svete

Spoločenská zmluva zvyšuje dôveru v spoločnosť. Jednotlivci si môžu byť istí svojimi právami a vymáhateľnosťou. Najmä v obchodných vzťahoch je to veľmi dôležité. Viera v to, že sa možno spoľahnúť na autoritu, zvyšuje dôveru ľudí a umožňuje im pustiť sa do riskantnejších obchodov. Podnikanie sa vo všeobecnosti robí lepšie v stabilnom prostredí, ako keď panuje neistota. Ak sa napríklad obchodní partneri navzájom nepoznajú, môžu medzi sebou uzavrieť zmluvu. Zmluva definuje práva a povinnosti oboch partnerov a právny systém rieši prípadné konflikty. Ak sa teda dvaja partneri vzájomne nedohodnú na spôsobe riešenia konfliktu, zapojí sa do toho dôveryhodná tretia strana, ktorá to urobí za nich. Každý z obchodných partnerov sa môže obrátiť na právny systém a domáhať sa nápravy. Ako sme už vysvetlili vyššie, orgány sa správajú a konajú, ako ochrancovia spoločenských zmlúv.

Spoločenská zmluva je dôležitá aj z hľadiska ochrany autorských práv. Ak ste umelci, musíte za svoje diela dostať spravodlivo zaplatené. Keby sa napríklad piesne hrali v rádiu zadarmo, bez povolenia a rozhlasová stanica by umelcovi nezaplatila, tak by to bolo voči umelcovi nespravodlivé. Umelec potrebuje preto tretiu stranu. Vďaka spoločenskej zmluve každý vie, že krádež práce niekoho iného a zisk z nej je nezákonný a trestný. Ak každý vie, že ak kontrolné orgány fungujú dobre, nikto sa vo veľkom rozsahu nedopustí porušenia autorských práv. Väčšina ľudí vie, čo je morálne a slušné správanie voči okoliu. Ak dôjde k porušeniu, musia existovať spoľahlivé orgány, ktoré budú problém riešiť štandardným spôsobom. Zákon musí platiť pre všetkých rovnako. Samotná morálka nemôže v spoločnosti dobre fungovať. Spoločensky akceptovaný orgán a právny systém sú preto nevyhnutné.

V niektorých prípadoch je potrebné potrestať ľudí nielen finančne, ale aj odňatím slobody. Aj tu musí mať spoločnosť jasné pravidlá, procesy a zákony. Ľudia, ktorí boli poškodení trestným činom, nemôžu sami vynucovať zákon, pretože by mohli robiť chyby a páchať trestné činy sami.

Pri riešení konfliktov a presadzovaní práva môžu práva občanov kolidovať s právami orgánov a inštitúcií. Ak existuje podozrenie, že niekto spáchal trestný čin, musí existovať spôsob, ako prípad diskrétne prešetriť. Často môže byť porušené právo na súkromie. Vyšetrovatelia môžu sledovať finančné toky zločincov a dokonca im môžu byť zmrazené bankové účty. Peniaze potom môžu byť vrátené oprávneným vlastníkom. Je v poriadku porušovať práva na ochranu súkromia a domáhať sa nápravy? Názory jednotlivcov budú subjektívne a pravdepodobne by sme neprišli k jasnému záveru. Podľa nášho názoru je v niektorých prípadoch potrebné právo na narušenie súkromia a zaistenie majetku. Pre spoločnosť je vo všeobecnosti lepšie, ak to urobí dôveryhodná autorita, ako keď si ľudia sami vymáhajú zákon.

V spoločnosti bude vždy dochádzať ku konfliktom a zločinom. Orgány teda potrebujú mať právo zasahovať do súkromia a zabaviť majetok. Aj keď ho občania využijú v malom počte prípadov, vo väčšine štátov toto právo priznávajú práve orgánom. Je to súčasť spoločenskej zmluvy.

Banky fungujú aj na základe spoločenskej zmluvy. Banka môže konať iba v medziach zákona. Komerčná banka je silný subjekt, ktorý má práva týkajúce sa jej vlastného podnikania. Ak banka poruší zákon, bude potrestaná. Banky nie sú povinné, ani to nie je v ich obchodnom záujme, poskytovať bankový účet všetkým občanom a ľuďom žijúcim v danej krajine. Nikto nemôže donútiť banku, aby otvorila pobočku v chudobnej krajine a poskytla bankový účet ľuďom. Z morálneho hľadiska by to niektorí ľudia mohli považovať za prínos pre spoločnosť, avšak to nie je súčasť spoločenskej zmluvy. Zákony krajín často upravujú podmienky pre založenie banky. Takže otvorenie novej banky a zvýšenie konkurencie nie je vôbec jednoduché.

Ako posilniť postavenie jednotlivcov

Ľudia si zatiaľ veľmi neuvedomujú, že blockchain je základná technológia, ktorá si vynúti predefinovanie sociálnej zmluvy medzi občanmi a úradmi. Môže to mať rôzne podoby, od postupnej zmeny spoločenskej zmluvy a predefinovaných pravidiel medzi občanmi a orgánmi až po revolúcie, ktoré si vynútia zmenu. Našťastie sa zatiaľ zdá, že zmena bude dosť postupná a bez revolúcie. A to je dobré.

Cardano umožní ľuďom prevziať kontrolu nad svojim osudom. To znamená, že ľudia sa môžu viac spoliehať na technológie, a teda budú mať menšiu potrebu orgánov a inštitúcií. Na úrovni spoločenskej zmluvy to znamená, že konkrétne subjekty vrátia určité práva späť do rúk občanov a do istej miery sa ich vzdajú. Na začiatku stačí, aby subjekty umožnili ľuďom vziať svoj osud do vlastných rúk a netrvali na svojom výlučnom postavení. To znamená umožniť ľuďom napríklad používať Cardano a ďalšie digitálne technológie.

Ľudia potrebujú rôzne inštitúcie, ako dôveryhodných agentov a ochrancov spoločenských zmlúv tretích strán. Ak Cardano dokáže do istej miery prevziať tieto funkcie a ľudia si ich osvoja, moc a postavenie inštitúcií sa oslabia. To si môže vyžadovať prepracovanie niektorých zákonov a nové vymedzenie práv a povinností rôznych inštitúcií. To je možné.

Je to však možné, iba na základe sociálnej požiadavky na predefinovanie spoločenskej zmluvy. Bez dopytu občanov môžeme sledovať, iba nariadenia, ktoré môžu v konečnom dôsledku vrhnúť zámok na diela technologickej revolúcie. Ľudia musia výslovne prejaviť svoje želanie využívať blockchainovú technológiu so všetkým, čo im prináša a čo si odnáša od inštitúcií a prípadne aj orgánov. Spoločenská zmluva musí počítať s blockchainom a jeho možnosťami a úrady sa s ním budú musieť naučiť existovať.

Cardano je vo svojej podstate globálna škálovateľná sieť, ktorá sa postupne stane prirodzenou súčasťou internetu, a tým aj novej svetovej infraštruktúry. Táto infraštruktúra nemá centrálneho vlastníka. Štát teda nebude ten, kto bude vlastniť technológiu a definovať podmienky použitia. Štát ani inštitúcie nebudú môcť svojvoľne zasahovať do súkromia občanov. Každý človek na svete, vrátane všetkých občanov štátov, sa môže slobodne rozhodnúť využívať túto infraštruktúru. To napríklad znamená, že banky sa už nebudú môcť rozhodnúť, v ktorej krajine pôsobia a komu otvoria bankový účet. Ľudia si budú môcť vytvárať svoje vlastné peňaženky a slobodne komunikovať s celým svetom. Dokonca aj v krajinách, kde väčšina ľudí nemá bankový účet.

Ľudia môžu budovať svoju decentralizovanú globálnu identitu na sieti Cardano. Stále môžu mať národnú identitu, ale budú tiež globálnymi občanmi. Identita im umožní nadviazať obchodné a sociálne vzťahy na diaľku a úplne online. Ak niekto raz vytvorí decentralizovanú banku, môže ju bez povolenia začať využívať doslova celý svet. Ľudia si však budú môcť navzájom požičiavať peniaze priamo bez toho, aby museli využívať banku alebo iných drahých a neefektívnych sprostredkovateľov. Znamená to realizácia pôžičiek typu peer-to-peer v globálnom meradle.

Internet je vo všeobecnosti o spájaní ľudí. Cardano sa môže stať dôveryhodnou vrstvou internetu. Pekne to zapadá do kontextu spoločenskej zmluvy. Ako sme už povedali, spoločenská zmluva je o dohode medzi štátom a prostredníctvom tejto zmluvy aj medzi inštitúciami a občanmi. Dohoda sa týka pravidiel, dohliada na ich dodržiavanie a prípadne aj práv na riešenie sporov.

Cardano umožní definovať pravidlá vo finančných a sociálnych vzťahoch. Vďaka automatickému vykonávaniu inteligentných zmlúv je možné zabezpečiť plynulý obchodný proces. To nevyhnutne neznamená, že inteligentná zmluva má vo všetkých prípadoch stopercentnú pravdu, a že rozhodnutie podľa zmluvy, ktoré je napísané v blockchaine koreluje so skutočnosťou. Právny systém bude stále v hre. Väčšina obchodných transakcií však prebehne hladko, pretože je to v záujme oboch partnerov. Decentralizované technológie môžu nahradiť iba určitú časť spoločenskej zmluvy, nie celú. To je dostatočným dôvodom na zásadné zmeny v spoločnosti. Funkčnosť inteligentných zmlúv a schopnosti spoločenských zmlúv sa navzájom nevylučujú. Vedia pekne spolupracovať.

Ani pri základnej blockchainovej transakcii, ktorá prebieha napríklad od Alice ku Bobovi, nedokážeme zabezpečiť konzistenciu medzi digitálnym a fyzickým svetom. Ak jedna strana niečo sľúbi a po odoslaní transakcie to nedoručí, tak protistrana nepovažuje transakciu za platnú. Transakcia je platná iba z pohľadu blockchainu. Vo fyzickom svete nemusí byť transakcia platná. Môže byť teda potrebné zapojiť právny systém. Upozorňujeme, že sa stane to, čo by sa stalo, aj keby bol použitý bežný bankový systém. Podvedená protistrana nie je schopná prinútiť banku, aby transakciu zvrátila. Banka nie je v pozícii, aby prípad zvládla. V prípade blockchainu nie je nikto v pozícii, aby zariadil nápravu a zrušil transakciu po jej zapísaní. Nemeniteľnosť blockchainu tomu bráni. Výsledkom je, že iba niekto vo fyzickom svete musí potom podvodníka prinútiť, aby poslal novú transakciu, alebo ho prinútiť, aby splnil svoju povinnosť.

Blockchain je iba technológia a tá, ako taká, sa dá zneužiť. Je potrebné povedať, že pri správnom použití je možné zneužiť akúkoľvek technológiu. Spoločenská zmluva slúži na potrestanie zneužívania a nápravu škôd. Ľudia nemôžu začať používať blockchain a opustiť spoločenskú zmluvu. Jedinou možnosťou je prijať technológiu a upraviť spoločenskú zmluvu. Či zmena spoločenskej zmluvy bude mať za následok zásadnú zmenu na úrovni vlád a oslabenie štátov, je nateraz veľká neznáma.

Môžeme mať decentralizované inštitúcie?

Pokiaľ je to v súlade so spoločenskou zmluvou a akceptujeme, že právny systém bude prípadné nezrovnalosti riešiť, ako orgán poslednej inštancie, tak nie je problém. Určite budú nové otázky, ako napríklad: „kto je zodpovedný za decentralizovanú službu“. Službu môže anonymne prevádzkovať ktokoľvek. Ak dôjde k zneužitiu, môže sa stať, že právny systém bude chcieť zariadiť nápravu, ale nemusí byť schopný nájsť autorov služby. Môže byť dokonca inherentne ťažké zastaviť takúto službu. Čo by sme mali robiť, ak existuje podvodná služba, ktorú nemožno zastaviť? Možno jediné, čo môžu úrady urobiť, je varovať ľudí, aby službu nepoužívali. Alebo môžu sami vytvoriť podobnú decentralizovanú službu a požiadať o autorstvo a správu. Takáto služba by mohla byť transparentnejšia, otvorenejšia a spravodlivejšia, zatiaľ čo by bola stále pod kontrolou orgánu. Je to to, čo chceme? Nemusíme hľadať všetky odpovede. Bude to súčasťou predefinovania spoločenskej zmluvy. Ľuďom je potrebné poskytnúť viac slobody v tom, že aké služby môžu využívať a ktoré služby môžu prestať používať.

Pravdepodobne tým bude najskôr narušené bankové podnikanie. Všetko, čo sa týka držania finančných prostriedkov, požičiavania peňazí alebo poistenia, môže byť do značnej miery automatizované. Nezabúdajme, že technologická revolúcia nie je len o blockchaine, ale aj o súvisiacej infraštruktúre. Orákula (údaje z reálneho sveta) a senzory pomôžu inteligentným zmluvám sledovať udalosti, ktoré sa dejú vo fyzickom svete. Použitie technológie neznamená, že ľudia nebudú potrební v rôznych procesoch. Napríklad znalecký posudok, alebo odhad rizika, môžu byť stále ponechané na človeka. V niektorých prípadoch však môžeme ľudí nahradiť umelou inteligenciou. Umelá inteligencia môže byť v porovnaní s ľuďmi nestrannejšia. Mohli by ste jedného dňa získať pôžičku iba tak, že sa budete rozprávať s umelou inteligenciou cez telefón? Je to úplne možné.

Ľudia musia dostať od Cardana niečo, čo im dá pádny dôvod na jeho osvojenie a použitie. Dôvody sa budú v jednotlivých krajinách líšiť a môžu zahŕňať najmä nasledujúce: umožniť im otvoriť finančný účet, posielať lacné transakcie do celého sveta, brať si pôžičku alebo zabezpečiť svoje aktíva. Dôvody môžu byť zložitejšie. Napríklad schopnosť ponúkať a predávať svoje výrobky na globálnom trhu bez sprostredkovateľa. Zjednodušiť alebo obmedziť komunikáciu s inštitúciami. Pre obyvateľov Západu môže byť prekvapením, že jedným z dôvodov môže byť aj vlastníctvo digitálnej identity v mnohých krajinách sveta, po prvýkrát v živote. V mnohých rozvojových krajinách to nie je obvyklé. Ľudia zo západných krajín s väčšou pravdepodobnosťou ocenia väčšie právo na súkromie alebo väčšiu konkurenciu v úverovom sektore. Do akej miery bude možné decentralizovať funkciu inštitúcií, je teraz otázkou. V tejto chvíli je potrebné ponúknuť alternatívu a dať ľuďom príležitosť ju využiť. Ďalším krokom môže byť určitá forma prijatia na inštitucionálnej úrovni. Čím je alternatíva úspešnejšia, tým viac prinúti inštitúcie, aby ju využívali a zlepšovali svoje služby.

Jedným z problémov súčasnej spoločenskej zmluvy je zložitosť a nadmerná byrokracia v mnohých procesoch každodenného života. Technológia blockchain môže zjednodušiť procesy a uľahčiť porozumenie na niektorých úrovniach. Nie vždy je potrebné konzultovať jednoduchú pôžičku s právnikom len preto, že zmluva má 10 strán textu. Ak si vezmete pôžičku od banky, banka má často oveľa viac práv, ako vy a banka je viac krytá proti riziku, ako vy. Zjednodušenie a väčšia konkurencia môžu priniesť konkrétne zmeny k lepšiemu.

Samotní ľudia musia chcieť

Miera narušenia bude závisieť iba od toho, ako veľmi to ľudia sami chcú. Bez prijatia, bude veľká revolúcia ešte dlho trvať. Kryptomeny sú niečo, čo môže narušiť suverenitu a fungovanie štátov. Ľudia, ktorí začnú kryptomeny používať, sa jedného dňa zaobídu bez úradov a inštitúcií štátu. Nie úplne, pretože ich povinnosti občanov voči štátom budú stále platiť. Dopyt po zmenách spoločenskej zmluvy je však nevyhnutný. Čím silnejší je náš hlas, tým väčšie sú šance na úspech. Aj keď svet začne používať jednu globálnu decentralizovanú menu, funkcie štátov a ich sociálne kontrakcie sa nedajú nahradiť. Pravdepodobnejšie však je, že si štáty ponechajú určitú kontrolu nad svojimi národnými menami.

Cardano má potenciál byť jedným z projektov, ktoré presadia veľké zmeny v spoločnosti. Ľudia však musia vedieť, aké výhody im táto technológia môže priniesť, a musia si povedať, že ju chcú používať legálne a v súlade s miestnymi zákonmi. Ľudia v rozvojových krajinách si túto technológiu postupne osvoja sami bez zapojenia vlád. Je možné, že niektoré štáty ju začnú propagovať samy. Ak bude technológia zakázaná, môže dôjsť k určitému veľkému odporu. Vo svete sa nestáva často, aby boli technológie zakázané. Niektoré obmedzenia však možno pozorovať v štátoch s diktatúrou. Žiadna doterajšia technológia nemala potenciál narušiť doslova všetko, na čo sme doteraz zvyknutí.

Múdre vlády nezabránia prijatiu technológií, ktoré môžu výrazne zlepšiť fungovanie štátov. Musíme hľadať spôsoby, ktoré nám umožnia prijať technológiu spôsobom, ktorý zvýši sociálny blahobyt. Účasť štátov na tejto technologickej revolúcii bude nevyhnutná a nakoniec prospešná. Právny systém nie je možné úplne nahradiť a budeme ho potrebovať pre bezproblémové využitie blockchainovej technológie.

Záver

V minulosti nám internet umožnil zlepšovať náš život z hľadiska dostupnosti a prístupnosti informácií. Aj toto malo svoje problémy. Výsledkom bolo, že niektoré subjekty museli zmeniť štruktúru svojho podnikania a myslenia. Vďaka internetu vzniklo veľa nových spoločností, ktoré dnes vládnu svetu internetu. Títo IT giganti majú dnes obrovskú moc a pre štáty je ťažké skrotiť medzinárodne pôsobiace spoločnosti. Mnoho ľudí týmto spoločnostiam dôveruje, ale ich dôvera je zneužívaná. Cardano, alebo všeobecne technológia blockchain, prinesie na úrovni dôvery novú vlnu narušenia týchto technologických gigantov. Z dlhodobého hľadiska to môže pomôcť vyriešiť problémy, ktoré dnes máme. Technologická revolúcia si skôr, či neskôr, vynúti redefiníciu spoločenskej zmluvy. Stalo sa to v prípade internetu a teraz sa to stane znova kvôli blockchainu. Poskytne ľuďom väčšiu kontrolu nad ich životmi, a tým aj väčšiu moc v rukách ľudí.

Technológia je iba nástroj. Ľudia si tento nástroj musia zobrať sami. Tento typ revolúcie musí prebiehať na sociálnej úrovni. Samotná technológia pre nikdy sama o sebe neprinesie zmenu v spoločnosti.  Preto každý, kto vyskúša technológiu blockchain a nainštaluje si blockchainovú peňaženku, je v podstate novým bojovníkom za zmenu a osobnú slobodu.

 

Zdroj. Cardanians.io